• directionB2B-Europe.pl Sp. z o. o. Sp. k.
  • phone+48 61 653 12 60

logoUE podstrona

 

Projekt współfinansowany przez Unię europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Oś priorytetowa 1 „Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka”
Działanie 1.4. „Internacjonalizacja gospodarki regionalnej”
Poddziałanie 1.4.1. „Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych
dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu”
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

„Rozwój firmy B2B-EUROPE.PL Sp. z o.o. Sp. K. poprzez eksport listew rolkowych i rolek transportowych
na wybrane rynki docelowe – w oparciu o Plan Rozwoju Eksportu”

 

Głównym celem projektu jest rozwój firmy B2B EUROPE.PL Sp. z o.o. Sp. K. poprzez eksport listew rolkowych oraz rolek transportowych na rynki docelowe: Niemcy, Włochy, Czechy, Litwa i Ukraina. Planowanym efektem realizacji projektu będzie pozyskanie nowych klientów, wzrost przychodów z eksportu, dywersyfikacja międzynarodowej działalności firmy, a także wzmocnienie marki i prestiżu poprzez ekspansję zagraniczną.

 

Całkowita wartość projektu: 365 506,80 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 254 994,56 PLN